"Mały trójpak" wyjaśni kwestię pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej

Wraz z uchwaleniem nowelizacji Prawa energetycznego nazywanej "małym trójpakiem" możemy spodziewać się rozwiązania wątpliwości związanej z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę przez inwestorów zainteresowanych montażem instalacji fotowoltaicznych.

W dotychczasowym Prawie budowlanym, w art. 29, znajdziemy zapisy zwalniające z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku montażu kolektorów słonecznych, nie ma w nich natomiast mowy o - w dalszym ciągu często mylonych z kolektorami - instalacjchi fotowoltaicznych. Dotychczas kwestia konieczności uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku instalacji PV była kilkukrotnie interpretowana m.in. przez poszczególne ministerstwa czy Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Sprawa pozwolenia na budowę dla instalacji PV nie jest jednak jak dotąd doprecyzowana w obowiązującym w Polsce prawie.

Może się to zmienić już wkrótce wraz z wejściem w życie nowelizacji Prawa energetycznego, której kształt zaakceptował we wtorek rząd i która powinna zostać szybko przyjęta przez parlament - aby uchronić Polskę przed karami finansowymi za opóźnienia w przyjęciu zapisów unijnej dyrektywy o OZE.

W przyjętej przez rząd nowelizacji Prawa energetycznego znajdziemy zapisy, które mają na celu dopisanie instalacji fotowoltaicznych do znajdującego się w Prawie budowlanym katalogu inwestycji zwolnionych z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z proponowanymi zapisami, zwolnione z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę mają zostać instalacje fotowoltaiczne o mocy do 40 kW. Co prawda "mały trójpak" nie precyzuje, czy zwolnienie to ma dotyczyć tylko instalacji PV niepodłączonych do sieci czy także instalacji współpracujących z siecią energetyczną, jednak możemy przypuszczać, że chodzi o wszystkie instalacje fotowoltaiczne.

Ponadto, w nowelizacji Prawa energetycznego mają znaleźć się także inne zapisy ułatwiające przygotowanie inwestycji osobom chcącym zbudować instalacje fotowoltaiczne o mocy do 40 kW. Mały trójpak ma bowiem zwolnić inwestorów w tym wypadku z konieczności posiadania decyzji WZ lub wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -w momencie planowanego przyłączenia do sieci.

Jak czytamy w uzasadnieniu takiego rozwiązania - ze względu na brak wpływu przyłączenia mikroinstalacji na gospodarkę przestrzenną gminy, podmiot składający wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci zostanie zwolniony z obowiązku dołączania do wniosku dokumentów potwierdzających dopuszczalność lokalizacji danego źródła na terenie objętym planowaną inwestycją.

Źródło: www.gramwzielone.pl